En / en / en / en
Voetafdruk model
ImPACT model
Bevolking
 Historie
 Volksbeving
Quotering
Nieuws

Historie

In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw werd openlijk bevolkingspolitiek gevoerd. Men vond Nederland te vol en propageerde emigratie naar bijvoorbeeld Canada en Australië.

Begin jaren 70 (22 maart 1972) werd de commissie Bevolking en welzijn in Nederland ingesteld, met professor P. Muntendam als voorzitter. De commissie Muntendam dus.

Deze commissie gaf in 1973 een interim rapport uit en rapporteerde uiteindelijk in december 1976.

De aanbevelingen waren zeer duidelijk en ondubbelzinnig, alhoewel voor een gedeelte niet unaniem. Er is vervolgens nog een vervolgcommissie aan het werk gezet. De regering heeft het standpunt ingenomen dat de bevolkingsgroei tegen het einde van de eeuw wel voorbij zou zijn (probleem opgelost) en verder hebben we niets meer over dit onderwerp gehoord.

Aanbevelingen

Ik citeer de eerste (en belangrijkste) van de 66 (!) aanbevelingen:

'1. Wij bevelen de regering aan om te streven naar een zo spoedig mogelijke beëindiging van de natuurlijke bevolkingsgroei. Wij achten daartoe voor de naaste toekomst een demografisch tijdpad zoals geboden door alternatief B van de door het CBS in 1976 publiceerde vooruitberekeningen nagenoeg optimaal; doch elk tijdpad liggen tussen de alternatieven A en B, dat wil zeggen elke ontwikkeling waarbij de vruchtbaarheid tussen 15 en 30% beneden vervangingsniveau ligt, is in onze opvatting voor dit doel geschikt.'

De regering antwoordde in 1979:

'De regering oordeelt in grote lijnen positief over de inhoud van het eindrapport (...). Hiermee rekening houdend heeft de regering, door het instellen van een Interdepartementale Commissie Bevolkingsbeleid (ICB), met prioriteit gevolg gegeven aan een daartoe strekkende aanbeveling van de staatscommissie.'

Maar ook vervolgens: '... de ontwikkeling, waarbij binnen afzienbare tijd een beëindiging van de bevolkingsgroei spontaan zal worden bereikt, waardeert de regering positief. Beïnvloeding van de vruchtbaarheid is dus voorlopig niet nodig, want tot het einde van deze eeuw zal de bevolking immers nog doorgroeien. Uiteindelijk wil de regering streven naar een stationaire bevolking (...)'

Het moge duidelijk zijn dat de regering hier NIET het belangrijkste advies van de commissie heeft opgevolgd. Maar wel het streven naar stabilisering van de bevolking onderschreef.

Op dat moment telde Nederland ongeveer 13,5 miljoen inwoners.